Opleidingseisen

Allereerst moet je als professioneel plaagdierbeheerser voldoende opgeleid zijn. Dit betekent dat je met goed gevolg een examen IPM-Knaagdierbeheersing te hebben afgelegd waarin de kennis over de beheersing van ratten- en muizenpopulaties is getoetst volgens het Handboek IPM Knaagdierbeheersing.

Plaagdierbeheersers kunnen deze kennis opdoen via een nascholing IPM Knaagdierbeheersing, gevolgd door een examen. Afhankelijk van de datum dat je je vakbekwaamheidsbewijs hebt behaald en een eventueel gevolgde nascholing IPM Rattenbeheersing, is dit een 1- of 2-daagse nascholing. 

Vanaf 01-01-2022 is de vereiste kennis en de toetsing opgenomen in de opleiding Bestrijdingstechnicus.

Agrariërs volgend de cursus IPM-KBA, die eveneens wordt afgesloten met een examen, in dit geval door Bureau Erkenningen.

Werken volgens IPM 

Om rodenticiden (knaagdierbestrijdingsmiddelen) toe te mogen passen, moeten zowel plaagdierbeheersers als agrariërs, naast het volgen van de opleiding het bedrijf ook laten certificeren. Tijdens de audit vindt er een onafhankelijke beoordeling plaats van de werkzaamheden door de plaagdierbeheerser/agrariër of de voorgeschreven werkwijze uit het Handboek IPM wordt gevolgd.

De verschillende processtappen die hierbij van belang zijn, zijn:

 1. Introductiegesprek met klant* 
 2. Dossiervorming 
 3. Risico-inventarisatie 
 4. Strategiebepaling 
 5. Plan van Aanpak 
 6. Uitvoering volgens PvA 
 7. Evaluatie

* Voor agrariërs met IPM-KBA is het voeren van een introductiegesprek geen verplicht onderdeel. Op details kunnen op andere onderdelen ook uitzonderingen gelden voor agrariërs. Dit heeft meestal betrekking op de interactie met opdrachtgevers.

Bij de uitvoering van de knaagdierbeheersing kiezen de uitvoerenden de te nemen maatregelen op basis van effectiviteit, afgezet tegen de minst mogelijke risico’s voor het milieu. Zolang een minder schadelijke maatregel niet aantoonbaar niet effectief is, hoeft (en mag) er niet gekozen worden voor een “zwaardere” maatregel.
Bijvoorbeeld: Wanneer je met klapvallen (mechanische bestrijding) een populatie knaagdieren effectief bestrijdt, stap je niet over op de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen.

De mogelijke maatregelen die je kunt nemen, in volgorde van milieubelasting (minste belasting voorop), zijn:

 • Monitoring
  Inspectie op aan- of afwezigheid van knaagdieren
 • Habitat management 
  Preventieve maatregelen door invloed uit te oefenen op de leefomgeving van knaagdieren
 • Niet-chemische bestrijding
  Alle vormen van bestrijding, zonder de inzet van rodenticiden. Dus mechanische, biologische en fysische bestrijdingsmethoden.
 • Chemische bestrijding
  Pas als alle voorgaande maatregelen (aantoonbaar) onvoldoende resultaat opleveren. Dus als laatste redmiddel het inzetten van chemische bestrijdingsmiddelen, in dit geval rodenticiden.

Bedrijfscertificering

Wanneer je je IPM-werkwijze voldoende heb beschreven en ingericht, komt de laatste stap: het laten certificeren van je bedrijf. De laatste voorwaarde om knaagdieren te mogen bestrijden met chemische bestrijdingsmiddelen. 

Tijdens een audit vindt er dus een onafhankelijke beoordeling plaats door auditor van een certificerende instantie op de werkzaamheden door de plaagdierbeheerser/agrariër of de voorgeschreven werkwijze uit het Handboek IPM wordt gevolgd.

Als eerste registreer je jouw bedrijf als deelnemer bij het KPMB, de stichting die schemabeheerder is van het Handboek en Certificatieschema. Dit kan via de website van het KPMB. Hier vind je ook de verschillende stappen en vereiste documenten die je voor de registratie nodig hebt.

Vervolgens sluit je een overeenkomst met een van de erkende certificerende instanties voor het uitvoeren van de certificatie-audit. Omdat een verstrekt certificaat 3 jaar geldig is, en er jaarlijkse hercontroles worden uitgevoerd, is het gebruikelijk om met een certificerende instantie een overeenkomst af te sluiten voor een periode van 3 jaar. De erkende certificerende instanties vind je ook op de website van het KPMB.

Neem contact met ons op

Heeft u interesse in 1 van onze diensten?

Vul ons contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.